Muļķības slavinājums. EM versija (105)
Autors: Anita Brauna
Publicēts: 2009. gada 19. decembris 01:04
Atslēgvārdi: , , , , .
x

Nosūti raksta adresi draugam.

Šā un nākamā gada valsts budžeta veidošanas process ir radījis iespaidu, ka nogriezts ir viss, ko var nogriezt, un nekur vairs nevar atrast ne strēķīti, lai nogrieztu vēl. Taču nupat Ekonomikas ministrijā (EM) sastapos ar gadījumu, kas man liek domāt, ka tā nav taisnība. Ka tur ir cilvēki, kuriem nav lietderīga darba, ko darīt, tāpēc viņi nodarbojas ar muļķību rakstīšanu.

Un tā, pagājušajā nedēļā citadiena.lv publicēja rakstu par Latvenergo koģenerācijas stacijas projektu Tukumā, kas ir apšaubāms vismaz divu iemeslu dēļ.

Pirmkārt, nozares pārstāvju aprēķini liecina, ka Latvenergo plānotās projekta izmaksas ir vismaz divreiz lielākas, nekā būtu nepieciešams, un valsts uzņēmums varētu pārmaksāt aptuveni 3 miljonus latu.

Otrkārt, Latvenergo ar šo projektu pretendē uz koģenerācijas staciju attīstībai paredzētajiem ES fondiem. Lai atbilstu to kritērijiem, energouzņēmums un Tukuma dome noslēdza nodomu protokolu par siltuma pārdošanu, lai gan Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) to bija aizliedzis, jo Latvenergo siltuma pārdošanas tiesības bija ieguvis prettiesiskā veidā. Tikai pēc otrreizējas biroja iejaukšanās Latvenergo un Tukuma dome pusslepeno līgumu lauza.

Ekonomikas ministrijai kā Latvenergo kapitāldaļu turētājai un attiecīgas ES fondu programmas īstenotājai uzdevu vairākus jautājumus, to vidū: vai, ņemot vērā kminētos apstākļus, Latvenergo projekts var pretendēt uz ES fondiem, un kā EM vērtē faktu, ka Latvenergo slēdz līgumu, par spīti IUB aizliegumam?

Atbildes ir bezjēdzīgas birokrātijas paraugdemonstrējums*. No EM sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas Evitas Urpenas e-pasta izsūtītajās atbildēs gari un ar atvēzienu aprakstīti tādi publiski pieejami fakti kā MK noteikumu nosaukumi, datumi, numuri, punktu un apakšpunktu numuri, pielikumu numuri, zemesgabalu kadastru numuri, ielu numuri… par kuriem jautājumi vispār netika uzdoti. Bet jautājumi pēc būtības nav atbildēti!

Aiz ciparu gūzmas pazaudējis jēgu, EM skrupulozais rakstītājs, piemēram, nez kāpēc apraksta, kuriem ES fondu kritērijiem Latvenergo projekts atbilst (nešaubos), un izliekas neredzam, ka Tukuma domes un Latvenergo nodomu protokols par siltuma iepirkumu ir lauzts, un IUB tādu abām pusēm ir aizliedzis slēgt! Bet vienošanās par siltuma iepirkumu arī ir viens no kritērijiem!

Savukārt atbildot uz jautājumu par to, kā EM vērtē līguma slēgšanu par spīti IUB aizliegumam, EM rakstītājs centīgi aprakstījis kādu citu IUB lēmuma daļu, kura attiecas uz pavisam ko citu (zemes nomu) un ko IUB nav aizliedzis… Bet par aizliegto – ne vārda!

Protams, EM gala secinājums ir tāds, ka ar Latvenergo projektu viss kārtībā.

Esmu vēlreiz nosūtījusi jautājumus EM, tajā skaitā ministram Artim Kamparam (JL), prasot tos atbildēt pēc būtības. Pagaidām esmu saņēmusi tikai ziņu, ka ministrs, reaģējot uz citadiena.lv rakstu, izdevis rīkojumu veikt dienesta pārbaudi, „lai noskaidrotu projekta pretendenta AS Latvenergo iesniegtā projekta atbilstību spēkā esošajam normatīvajam regulējumam un izvērtētu iesaistīto amatpersonu rīcību, tajā skaitā amatpersonu sniegtās informācijas atbilstību faktiskajai situācijai”.

Gaidīsim, ko EM secinās šoreiz. Pie reizes derētu tikt skaidrībā ar sākumā uzdoto jautājumu, vai EM un tai pakļautajās aģentūrās nav lieki darbinieki, kuri nodarbojas ar aklu tekstu sacerēšanu. Vai varbūt viņu kompetence nav atbilstoša? Šī nav ironija. Valstī nav naudas, un daudziem spējīgiem cilvēkiem nav darba.

*Ja ir pacietība, lūk, EM atbildes pilnā apmērā:

1) Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, vai Latvenergo Tukuma koģenerācijas projekts var pretendēt uz ES fondiem?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 17. februāra noteikumu nr. 165 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti “Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība” (turpmāk – MK noteikumi nr.165) 5. punktu Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) kā sadarbības iestāde nodrošina darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.prioritātes „Vides infra­struktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.2.pasākuma „Enerģētika” 3.5.2.2.aktivitātes „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība” (turpmāk – aktivitāte) īstenošanu.

Savukārt saskaņā ar Vadības likuma 19.panta otro daļu lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu pieņem, ja tas atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

Aktivitātes projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir noteikti MK noteikumu nr. 165 3.pielikumā.

2009.gada 31.augustā Aģentūra ir saņēmusi AS Latvenergo (turpmāk – projekta iesniedzējs) iesniegto Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu „Biomasas koģenerācijas stacijas izveide Tukuma pilsētā” (turpmāk – projekta iesniegums) Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai aktivitātes ietvaros.

MK noteikumu nr. 165 28.2.3. un 28.2.5.apakšpunkts nosaka pienākumu kopā ar projekta iesnieguma veidlapu Eiropas Savienības projekta iesniedzējam iesniegt zemesgrāmatā reģistrēta dokumenta kopiju, kas apliecina projekta iesniedzēja īpašumtiesības vai nomas tiesības uz ēku, kurā plānots veikt investīcijas vai izvietot iekārtas, vai būvniecības gadījumā zemes nomas tiesību apliecinošus dokumentus. Savukārt MK noteikumu nr.165 3.pielikuma 16. kritērijs nosaka pienākumu sadarbības iestādei vērtēt, vai objekts, kurā projekta ietvaros paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā.

Izvērtējot projekta iesniedzēja iesniegto projekta iesniegumu, Aģentūra ir konstatējusi, ka projekta iesniedzējs projekta ietvaros plāno veikt investīcijas Asteru ielā 6, Tukumā un atbilstoši zemesgrāmatas ierakstiem projekta iesniedzējam uz attiecīgo nekustamo īpašumu ir nostiprinātas nomas tiesības līdz 2039.gada 1.septembrim, kadastra apzīmējums 9001 001 0439 8002.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Aģentūra ir secinājusi, ka projekta iesniedzējs atbilst vērtēšanas kritērija nr.16 prasībām.

Izvērtējot projekta iesniegumu, Aģentūra ir secinājusi, ka projekta iesniedzējs ir iesniedzis nodoma protokola kopiju, kas noslēgts par siltumenerģijas pārdošanu. Saskaņā ar nodoma protokola 3.1.punktu attiecīgais protokols nav visaptverošs dokuments, un jebkura vienošanās par turpmāku un konkrētu sadarbību tiek atrunāta siltumenerģijas iepirkšanas līgumā un zemes nomas līgumā, atbilstoši Domes izsludinātā konkursa normatīvo aktu prasībām un līdzēju interesēm.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Aģentūra ir secinājusi, ka projekta iesniedzēja projekta iesniegums atbilst MK noteikumu nr.165 prasībām, tomēr, ņemot vērā, ka starp projekta iesniedzēju un iespējamo siltumenerģijas pircēju nav noslēgts līgums par siltumenerģijas pārdošanu, noslēdzot līgumu par Eiropas Savienības projekta īstenošanu, tiks noteikts pienākums Aģentūrai veikt finansējuma izmaksu tikai tad, ja projekta iesniedzējs un iespējamais siltumenerģijas pircējs būs vienojušies par siltumenerģijas piegādes līguma būtiskajām sastāvdaļām atbilstoši normatīvo aktu prasībām un par to informējis Aģentūru.

2) Vai, vērtējot ES fondiem iesniegtos projektus, tiek vērtēta to izmaksu pamatotība, tādējādi izslēdzot iespēju, ka šos resursus izmanto nelietderīgiem tēriņiem?

Izmaksu pamatotība aktivitātes projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas ietvaros tika vērtēta saskaņā ar Ministru kabineta nr.165 3.pielikuma 13.punktā minēto vērtēšanas kritēriju „Izdevumi ir ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmus rezultātus”.

3) Kā EM kā Latvenergo kapitāldaļu turētāja vērtē faktu, ka Latvenergo slēdz līgumu par spīti IUB aizliegumam?

Saskaņā ar Iepirkuma uzraudzības biroja 2009.gada 25.jūnija lēmumu nr. 4-1.2/09-162/1 darījumiem, kas saistīti ar zemes iznomāšanu, Publisko iepirkumu likums nav piemērojams. Līdz ar to Iepirkumu uzraudzības birojs ir konstatējis, ka nav tiesiska pamata pieņemt izskatīšanai un izskatīt iesniegumus par tiesiskiem darījumiem, kuru priekšmets ir tikai zemes noma. Tādējādi Iepirkumu uzraudzības birojs nav konstatējis aizliegumu slēgt nomas līgumu par nekustamo īpašumu, kurā projekta iesniedzējs plāno veikt investīcijas.

4) Kā EM vērtē faktu, ka Latvenergo īsteno projektu, par kuru acīmredzami grasās pārmaksāt, kas savukārt nozīme, ka gala rezultāta pārmaksas patērētājs?

Ekonomikas ministrija nepiekrīt šādam apgalvojumam. Vērtēšanā tika izmantota projekta iesniegumā norādītā informācija un rādītāji, no kuriem tikai viens bija Ls/kWe. Līdz ar to par projekta izmaksu pamatotību nevar spriest tikai no viena rādītāja, neskatot visu projektu kopumā. Turklāt aktivitātes mērķis nav atbalstīt tikai elektroenerģijas ražošanu, bet gan elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu, tādēļ jāvērtē izmaksu apjoms uz saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas vienību, pārdotais siltuma un elektrības daudzums, projekta mēroga efekts un cita informācija.

Vienlaikus vēlamies norādīt, ka saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 29.pantu Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma lieta ir ierobežotas pieejamības informācija.

x

Nosūti raksta adresi draugam.

(47 balsotāji )
Komentāri

>Jumors
Man konkrēti nepatīk ne šaubīgas firmas, ne šaubīgas shēmas.Vienalga lielas, vai sīkas…

82.
klusais>zvirbulēns
2009. gada 20. decembris, 21:18

Es varu pastāstīt , bet tas ir saistīts ar eksaktajām lietām ( mērijumu precizitāti , šķidru vielu termisku tilpuma maiņu u.t.t. ) , man ir aizdomas, ka Tev var būt grūtības to saprast . Bet ja vēlies es vēlāk uzrakstīšu , tiesa pilns izskaidrojums aizņemtu kādas 3 A4 lapas .
P.S. Tas nav saistīts ne ar projektiem ,ne ES naudām.

> Artim KAMPARAM:
Nedari kaunu Valdim DOMBROVSKIM!
Ņem šo jautājumu savās rokās – kā redzi, patiesībā lielākā daļa komentētāju Tev vēl tic un gaida Tavu objektīvu rīcību! IUB zina, ko dara!

Ja aiz šiem notikumiem stāvētu kāda bārdaiņa spalvainā roka, man liekas, ka daudz vieglāk un drošāk būtu iztikt bez valsts uzņēmuma iesaistīšanas. Mazāk papīru smērēšanas, mazāk iespēju, kādam, kam neklājas, rakāties pa papīriem un kko uzrakt.
Izlasot abus rakstus skaidrs ir viens, Adapters nevis zaudēja konkursu, bet vispār nevēlējās piedalīties tajā, jo nevēlējās iemaksāt drošības naudu. Tagad meklē utis un kavē darbu uzsākšanu. Man ir daudz lielāks prieks, ja tiek celts objekts, kas dos kkādu labumu tautsaimniecībai, peļņu un ienākumus, nevis Dimanta pilis, kuras prasa tikai un vienīgi izdevumus.

85.
zvirbulēns - klusajam
2009. gada 20. decembris, 21:48

Jums, laikam, ir velme ministrijā iestāstīt, ka vielai sasilstot, tā izplešās!
Bet, lai nu paliek zinātne, mani interesē kas cits, ko Jums vajag no ministrijas, kāds tas risināmais jautājums?
P.S.
Vai Jūs, Klusais, lobējat kāda intereses, gribāt panākt kādu labojumu, papildinājumu MK regulējumā?
Ko Jums vajag no ministrijas, tāds te jautājums?
:)

86.
zvirbulēns - jautājumam
2009. gada 20. decembris, 21:58

Man prieks par Tavu skaidro galvu, tiešām prieks!
P.S.
Pilna Latvija ar tādiem adapteriem, kuri biznesu mēģina taisīt ar ES un valsts (mūsu) naudu, un nemazāk mums ir žurnālistu analfabētu, kuriem sajēgas no tā, ko viņi dara, ko aizstāv, par kādām vērtībām, morāli iestājās, ir tik, cik kaķis saraudājis.

87.
klusais>zvirbulēns
2009. gada 20. decembris, 23:38

Zvirbulēn, konkrētajā gadījumā stāsts ir par kādiem MK noteikumiem , kas pēc būtības ir pilnīgi bezjēdzīgi. Lietas būtība ir tā ,ka tie tiek ieviesti lobējot kādu pakalpojumu sniedzēju intereses, bet reāli dzīvē tie ir bezjedzīgi un čakarē uzņēmēju dzīvi. Man tiešām slinkums to visu sīki te aprakstīt , bet pēc analoģijas tas būtu piemēram ,ka slimnīcās liktu ieviest termometrus , kas rādītu ķermeņa temperatūru ar precizitāti +- 0.01C , kaut gan tam nav pilnīgi nekādas praktiskas nozīmes un pilnīgi pietiek ar precizitāti +- 0.1C.
Bet ja par jautājumu konkrēti , tad vajag , lai ministrija atceļ nevajadzīgus lēmumus, kas apgrūtina un nevajadzīgi sadārdzina uzņēmējdarbību.
Starp citu man piektdien pastāstīja kādu absurdu stāstu no dzīves , tas gan SM lauciņā. Proti uzņēmums nopērk no Igaunijas MB autovedēju ,kura pirmā reģistrācija ir bijusi Igaunijā . Lai šo mašīnu reģistrētu kā autovedēju Latvijā ir nepieciešams apstiprinājums no autorizētā dīlera Dominikss ar kaudzi dokumentu ,kas maksā 700 Ls. Ja šai mašīnai iepriekšējā reģistrācija būtu bijusi vecajās ES valstīs , tad šie papīri nebūtu vajadzīgi . Kur ir loģika? Vai šādam apstiprinājumam ir jāmaksā 700 Ls?

88.
zvirbulēns - klusajam
2009. gada 21. decembris, 00:16

Nu re, Jūs tak darat svētīgu darbu, 30% normatīvo aktu lobē kāda itkā pakalpojuma sniedzēja intereses, naudas maku.
Un te nu būtu vietā Anitas Braunas daiļrade, meklējiet Anitu, lai uztaisa rakstu!
Par šīm stulbībām ministrus jānaglo pie krusta, nevis jāmētājās ar pieņēmumiem, ka ministrs varbūt ir nolobējis valsts uzņēmumu Latvenergo.
:)

89.
Nellija > Kurmim, Zvirbulim utml.
2009. gada 21. decembris, 00:18

Lūgums izturēties ar cieņu un komentāros neaizskart ne raksta autoru, ne citus komentētājus ar apvainojumiem un sekliem ad hominem argumentiem.

90.
klusais>zvirbulēns
2009. gada 21. decembris, 08:35

Mani sajūsmina kā Tu mīli precīzās lietas – no kurienes tad info par 30% nevis teiksim 10% vai 50% ? Tavos tekstos trūkst konsekvences , jo esmu pārliecināts ,ja es te būtu aprakstījis kā mani paziņas Ventspilī gribēja uzsākt pirms gadiem savu biznesu un kā viņus futbolēja prom Dome, tad nez vai Tu vēlētos , lai to atspoguļotu Anitas Braunas daiļrade.
P.S. Visa mūsu valsts administratīvā daiļrade ir caurausta ar lēmumu pērlēm .

Atkal Jums kaut kas nepatīk!
Tas ir mans subjektīvs vērtējums, man sanāk apmēram 30%.Ja Jums kā juristam (Jūs taču esat jurists, ja spriežat)sanāk citāds cipars, tad labi, ka tā!
Ja Jūsu paziņas triekti prom no Ventspils, tad te tiešam ir kur žurnālistiem
izpausties.Pārvietošanās, apmešanās, rīcības brīvību Latvijā garantē Satversme.

92.
klusais>zvirbulēns
2009. gada 21. decembris, 09:00

Kas par pērli – ja Jūs spriežat , tad esat jurists! Ieteiktu pašam izlasīt vairākas reizes un padomāt , ko rakstāt.
Ja Jūs rakstāt par 30% , tad nerakstiet to apgalvojuma formā , bet izmantojiet tādus vārdus – ” manuprāt” , ” es domāju ,ka ” utml.
Par pēdējo rindkopu – sarkasms ir laba lieta.

“Adapters” jau 2005. gadā ir saņēmis atļauju būvēt koģenerācijas staciju Tukumā. 2006. gadā tā mainīta atļaujot uzstādīt jaudīgākas iekārtas.
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=5027&sadala=268
Acīmredzot “Adaptera” sadarbība ar Tukuma domi kaut kādā brīdī ir pajukusi. Nezinot detaļas, grūti spriest kāpēc.
Komentētāji pa lielākai daļai te izsaka dažādus minējumus, bet kaut kur no diskusijas ir izgaisis fakts, ka Tukuma dome neprofesionāli organizēja procesu un IUB divas reizes nācās aizliegt Tukuma domei slēgt līgumu ar Latvenergo. Šobrīd Latvenergo tālāku darbību šajā projektā ir apturējis. http://www.db.lv/a/2009/12/08/Latvenergo_aptur_biomasas

94.
zvirbulēns - Nellijai
2009. gada 21. decembris, 09:19

Labrīt, Nellij!
Nedusmojat, Nellij! Jūs tak piekritīsiet, cik labi, ka tagad internets dod iespēju lasītājiem veidot tiešo saikni ar žurnālistiem, pateikt savu vērtējumu par žurnālistu rakstiem, un paša žurnālista ētiski-morālo rīcību.Nav taču noslēpums, ka žurnālisti veido un realizē ceturto varu,un, ka visas varas ir ar saviem grēkiem.
Un vai tad no komentāriem, kas kritizē žurnālistu rakstus, pausto ideoloģiju, morāli, nav ieguvums mums visiem, vai tad kritisks lasītājs nav labs lasītājs?
Man, piemēram, nav šaubu, ka turpmāk, Anita Brauna daudz rūpīgāk izvērtēs situācijas par kurām raksta. Ka viņa atkal un atkal pārbaudīs faktus, minējumus, tenkas, kas mutuļo ap tēmu, ka viņas darbs būs ievērojami atbildīgāks, un tik viegli vairs neniezēs mēle teikt – kārtējā trīsmiljonu afēra, ministrs lobējis, pašvaldības deputāti – nējēgas, īsāki sakot, nemētāsies ar apvainojumiem un sekliem ad hominem argumentiem.
P.S.
Jauku Jums dienu, Nellij! Un cienat arī kritiskus vērtētājus, vērtējumus. Ja gribat savu žurnālu, Jums ir jāciena mani, kurmīti un citus, kas Jums velta savu laiku.
:)

Par zvirbulēnu.
Zvirbulēns raksta kā ierēdnis vai politiķis.
Izskatās pēc TP štata skribenta. Cerams, ka tā arī ir.
Jo, ja zvirbulēns ir amatpersona, tad dievs sargi to naudu, ko es maksāju nodokļos un kura tiek samaksāta tādam “putnam” algā.

Par šo rakstu – ar šādu “pārsteigumu” tagad sastopas katrs, kam ir sakars ar EM.

Ņemot vērā Kampara pašreizējos padomniekus, visa veida valsts atbalstam (ES, SVF) kā arī valsts pasūtījumiem, būtu jātiek sadalītiem administratīvi starp 5-10 Latvijai lieliem uzņēmumiem.
Neskatoties uz to, ka starp šiem pretendentiem varbūt viens uzskatāms par veiksmīgu no biznesa viedokļa(Latvijas Finieris), pārējie ir pareizā proporcijā samiksējuši neveiksmīgu biznesu, alkatīgu bet tizlu menedžmentu, muļķīgu stratēģiju un skaļu muti ar efektīvām politiskām svirām. Tas arī ir viņu lielā (pēc zvirbulēna domām) biznesa noslēpums.
Apmaksājam šo “biznesu” mēs, caur nodokļiem.
Tai skaitā latvenergo.

96.
zvirbulēns - klusajam
2009. gada 21. decembris, 09:32

Kā, vai tad Jūs neesat jurists, kurš dienu dienā to vien dara, ka lasa normatīvos aktus?
Ja Jūs neesat jurists,kas lasa normatīvos aktus, kas Jums liek apšaubīt manu nosaukto ciparu? Jūs parubinat degun, un tad ko sakat, vai tā? Es jau saprotu, ka gribas pakasīties, ja niez, bet kaut kādai loģikai tak arī te būtu jābūt! Ja niez deguns, diezvai jākasa dibens!

97.

Elpojat droši, es neesmu ne amatpersona, ne TP vai citas partijas skribents. Nodarīt skādi Latvijai, nav manos spēkos!Ta es nemaz to nevēlos darīt!
:)

98.
klusais>zvirbulēns
2009. gada 21. decembris, 09:41

Cienītais Zvirbulēn arī uzņēmējiem ir tāda nepieciešamība kā palasīt dažādus normatīvos aktus ,kas nosaka tādu vai šādu uzņēmējdarbības veikšanas iespēju un nosacījumus.
Bez tam es neesmu apšaubījis Jūsu nosaukto ciparu , bet gan jautājis kāds tam ir pamatojums izņemot manuprāt pēkšņi paķertu ciparu.
Un vēl par loģiku runājot – man prieks ,ka Jūs man par to aizrādat. Man ieteikums – pieturēsimies vairāk pie loģikas un loģiskiem secinājumiem ( skat. pērli komentā 08:54).

Zvirbulēns toč nav amatpersona un TP skribents .

100.
zvirbulēns - klusajam
2009. gada 21. decembris, 09:50

Jūs esat uzņēmējs, kurš palasa normatīvos aktus savā darbības lauciņā, un tas nav slikti. Bet, ar to, bez jebkāda manuprāt, varu Jums apgalvot – ir daudz par maz, lai spriestu par normatīvo aktu kopīgo kvalitāti.

101.
klusais>zvirbulēns
2009. gada 21. decembris, 09:58

Un tad no kurienes cienītais Jūsu 30% ? Varētu padomāt ,ka Jūs veicat normatīvo aktu auditu.
P.S. Es esmu ne tikai uzņēmējs , bet ir nācies būt par padomnieku dažiem tipāžiem un tur satek laba faktoloģiskā informācijas bāze , tapēc esmu stipri skeptisks par dažādiem stāstiem .

Kampar, nečakarē tukumniekus.

Pieņem beidzot kādu nopietnu lēmumu.
Latvenergo nav tas, kuram būtu jāsaņem atbalsts.
Ņemot vērā, ka esi Tukumnieks, pieņem lēmumu, kas būtu ilgtermiņā izdevīgākais tavai pilsētai.

103.

Drošības dienesti Jūs nav savervējuši, padomniek ?

104.

Jums ir priekšlikums?

Latvenergo…

Vajag tik rakt!

Vēl šajā sadaļā
Raksti » Replika
Stindzinošais efekts (61)
Anita Brauna

Latvijas žurnālistika pirmdien varēja svinēt uzvaru kaujā, kurai nemaz nebija jānotiek. Rīgas rajona tiesa tiesneses Intas Rubenes vadībā izbeidza par goda aizskaršanu un neslavas celšanu [..]

Lasi visu »»
Raksti » Replika
Sabrūk kārtējais Šlesera solījums (222)
Sanita Jemberga

Ja kāds vēl nav pamanījis, pēc darba vizītes jeb priekšvēlēšanu aģitācijas brauciena uz ASV Latvijā ir atgriezies Ainārs Šlesers. Viņa enerģijai ir tik daudz amatu, ka [..]

Lasi visu »»
Raksti » Replika
Uz redzēšanos, Jakāna kungs! (154)
Anita Brauna

To varētu nosaukt par dzīves ironiju. Valdības lēmums, kurš izšķīra Tautas partijas „atslēgas cilvēka” Dzintara Jakāna likteni, mēnešiem tricinājis valdību un mediju telpu, beigu galā [..]

Lasi visu »»
Raksti » Replika
No kā Šķēlem bail (270)
Jānis Juzefovičs

„Nāciet, lūdzu, uz preses konferenci, un tur visus jautājumus, kas jūs nomoka, es jums labprāt izskaidrošu, bet šo te žurnālistikas veidu –  ķert kaut kur [..]

Lasi visu »»
Raksti » Replika
Miljonu kūpināšana nepaēdušai Latvijai (36)
Sanita Jemberga

Partiju finanšu uzraugs KNAB pirmdien publiskoja ziņojumu par to, kā partijas ievērojušas priekšvēlēšanu tēriņu ierobežojumus pirms pašvaldību vēlēšanām. No tā izriet, ka vienīgā reklāmas griestus [..]

Lasi visu »»
Raksti » Replika
Sadārdzinātais Latvenergo koģenerācijas projekts nonāk KNAB (31)
Anita Brauna

Reaģējot uz Citadiena.lv rakstu, Ekonomikas ministrija dienesta izmeklēšanā konstatējusi, ka valstij piederošais Latvenergo ir nepamatoti sadārdzinājis Tukuma koģenerācijas stacijas izmaksas un tā projekts neatbilst Eiropas Savienības [..]

Lasi visu »»
Raksti » Replika
Sociālā māja – NRTP? (26)
Jānis Juzefovičs

Kad pērn rudenī beidzās pilnvaras diviem Nacionālās radio un televīzijas padomes (NRTP) locekļiem – Dārijai Juškevičai (virzīja JL) un Andrim Mellakaulam (virzīja TP), viņi tomēr [..]

Lasi visu »»
Raksti » Replika
„Pateicības” – ceļš uz čoku (71)
Nellija Ločmele

Vai konfekšu kaste ārstam turpmāk nozīmēs ceļazīmi uz cietumu? Gluži tik skarbi ne, bet patiesi 23.decembrī sākas jauna ēra korupcijas praktizētājiem, jo spēkā stājas Krimināllikuma [..]

Lasi visu »»
Raksti » Replika
Ārpus likuma (95)
Sanita Jemberga

Kādam valsts kontrolētam Latvijas uzņēmumam regulāri “gadās” pārkāpt Latvijas likumus. Turklāt nevis vienreiz, nejauši, bet gan ilgstoši, kas liecina par apzinātu izvēli un uzskatu, ka [..]

Lasi visu »»
Raksti » Replika
Pieskaitāms (158)
Askolds Rodins

Ciniskās paslēpes turpinās. Administratīvā apgabaltiesa ar spriedumu atzinusi, ka Latvijas nacionālās lidsabiedrības airBaltic prezidents Bertolts Fliks, tāpat kā pārējie valdes locekļi, ir valsts amatpersona. Taču pats [..]

Lasi visu »»

Mūsu draugi:

BNS LETA Lielie.lv Lursoft Robert's Books